หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทยกับจังหวัดเถือ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


2021-11-19 16:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสิริกัญญา พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่มิตรระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย ผู้ลงนามความตกลงฝ่ายไทย โดย นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กับจังหวัดเถือ เทียน เว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผู้ลงนามความตกลงฝ่ายเวียดนาม โดย นายเหวียน วาน เฟือง (Nguyen Van Phuong) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 4 โดยฝ่ายเวียดนาม เป็นเจ้าภาพการประชุม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603