การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2564


2021-11-19 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Application Zoom หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายกิตติ สุวรรณกูฏ กรรมการ บริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and lnnovation Center : AIC) ครั้งที่ 7/2564 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนศูนย์ AIC เกิดความเชื่อมโยงผ่านการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC ส่วนกลางและคณะกรรมการบริหารศูนย์ AIC จังหวัด อย่างสัมฤทธิ์ผลด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603