หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขอแสดงความยินกับนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) ที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2564


2021-11-19 15:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทย,ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2และประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานสภาที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดง ความยินดีกับนายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี (เมื่อครั้งดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก) ที่ได้รับรางวัล ผู้ว่าราชการจังหวัด "สำเภาทอง" ประจำปี 2564 โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวัลสำเภาทอง ในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2564 "รางวัลสำเภาทอง" เป็นรางวัลที่หอการค้าไทยริเริ่มจัดขึ้น ตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 ปี เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนผ่านกลไกหอการค้าจังหวัด เป็นการเชิดชูผลงานและแสดงถึงความขอบคุณแด่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ให้ความสำคัญและดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่ มีหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ว่าราชการจังหวัดรางวัลสำเภาทอง ใน 4 มิติ คือ 1) มิติด้านความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 2) มิติด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัด 3) มิติด้านการบริหารราชการจังหวัด และ 4) มิติด้านความสัมพันธ์และทัศนคติ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603