การประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2


2021-11-16 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมเซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการหอการค้าไทยและประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2, นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด พร้อมประชุมคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อประชุมสัมมนาและเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 และอีสานล่าง 2 พร้อมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603