การประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2564


2021-11-16 17:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 32

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอขอรับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 โดย นายปัญญา สัมพะวงศ์ พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานีได้รับทราบและมีมติเห็นชอบข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ที่เสนอให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจำกัดให้พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ และสังคมในระดับมากระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง ประกอบกับจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่ชายแดนที่มีโอกาสเหมาะสำหรับการขยายตัว และเป็นฐานการผลิตและการเคลื่อนต่ำของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เนื่องจากสถานการณ์การค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจการค้าและการลงทุนต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603