การประชุมหารือแผนงานโครงการโคเนื้อ "นิลอุบล" และสหกรณ์โคกระบือแพะแกะและบริษัทอุบลราชธานี จำกัด ตามโครงการ 1 ไร่ 1 ล้านหอการค้าไทย โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรโคเนื้อพันธุ์ "นิลอุบล"


2021-11-06 14:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 104

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ด้วยระบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมหารือแผนงานโครงการโคเนื้อ "นิลอุบล" และสหกรณ์โคกระบือแพะแกะและบริษัทอุบลราชธานี จำกัด ตามโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน หอการค้าไทย โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรโคเนื้อพันธุ์ "นิลอุบล" เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้นหลังทำนาสร้างรายได้เพิ่มอีกช่องทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603