หอการค้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเสนอขอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564


2021-11-05 19:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 20

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีโดย นายสุนทร จิรนภาวิบูลย์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำโครงการเสนอรับงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 ของศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาคที่ 7กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603