กิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นผลเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีในเมืองอุบลราชธานี


2021-11-05 16:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมพิมานทิพย์ อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และผ่านระบบออนไลน์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายธานิน ภัทรธนเศรษฐ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นผลเด่นระดับจังหวัดอุบลราชธานีในเมืองอุบลราชธานี รับฟังแนวความคิดการประกอบพิธีการขับเคลื่อนเมืองสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในความคิดเห็นและการหารือเชิงปฏิบัติการ (workshop) โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ได้ตกลงว่าจ้างสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603