การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก


2021-10-30 16:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Google Meet นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธาน, นายร่มไทร จันจำปา รองประธาน, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการ และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพระยะสั้น และระยะยาวตามสาขาอาชีพ จำนวน 12 รุ่น ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603