กิจกรรม "Open Innovation Roadshow" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting


2021-10-29 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอนิรุธ สืบสิงห์ รองประธาน, นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธาน, นายพัช ไชยสงคราม รองประธานและประธาน YEC ,นายศรัณย์ จุรีมาศ รองประธาน, นายร่มไทร จันจำปา รองประธาน, นายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการ, นายปริวัฒน์ ทองแสง กรรมการ และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม "Open Innovation Roadshow" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่มูลค่าอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าและผลกระทบสูงกับประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่ ด้วย เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำหน้าที่เป็นเครือข่ายสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ในส่วนภูมิภาค โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจได้พัฒนากลไกการให้ทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) แก่ผู้ประกอบการกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม (Smart SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603