พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล


2021-10-27 11:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ ดร.จุไรรัตน์ ศรีศิริ ผู้บริหารโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล อุบลราชธานี ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับโรงเรียนเดอะแคร์การบริบาล เจตนารมย์ร่วมกัน โดยมี นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอภิญญา บุญประสิทธิ์ รองผู้บริหารฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเดอะแคร์การบริบาลอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยาน ร่วมกันดำเนินโครงการอบรมหลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานให้ได้มาตรฐานในระดับสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อรองรับต่อการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุในอนาคต ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวมีระยะเวลา 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง ดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603