การประชุมคณะทำงานสมัชชาจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-27 11:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 10

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสมัชชาจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งรับทราบผลงานที่ผ่านมา ตลอดจนข้อมูลพัฒนาการเด็ก พิจารณาแผนขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพอุบลฯ ปี 2565 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603