การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมนาครั้งที่ 2) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 321 กับทางหลวงหมายเข 226 (แยกคำน้ำแซบ)


2021-10-26 17:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางแยกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมนาครั้งที่ 2) ของโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 321 กับทางหลวงหมายเข 226 (แยกคำน้ำแซบ) เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรระดับต่างๆ รับทราบถึงรายละเอียดโครงการ โดยเฉพาะความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของการศึกษาและการศึกษาด้านวิศวกรรม ด้านจราจรและขนส่ง และรูปแบบการพัฒนาโครงการ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาโครงสร้างให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603