การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก


2021-10-26 17:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธาน, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธาน, นายพัช ไชยสงคราม รองประธานและประธาน YEC, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการ, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ รองเลขาธิการ, นายไพสิฐ ชมสมุทร กรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ กับคณะผู้บริหารสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี โดยมีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ตามโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะฝีมือด้านอาชีพระยะสั้น และระยะยาวตามสาขาอาชีพ จำนวน 12 รุ่น ที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603