หอการค้าอุบล เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "โลจิสติกส์ : ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ" กิจกรรมการประชุมสัมมนาความสัมพันธ์จีนไทยในศตวรรษที่ 21


2021-10-22 17:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษใน หัวข้อ "โลจิสติกส์ : ปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชาติ" เป็นส่วนหนึ่งในกำหนดกิจกรรมการประชุมสัมมนาความสัมพันธ์จีนไทยในศตวรรษที่ 21สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1/2564 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ในศาสตร์ที่เรียนมาและรับข้อมูลประสบการณ์ใหม่จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน และทั้งนี้ได้ร่วมประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการสัมมนาทางวิชาการของนักเรียน อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603