การการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 2) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามสะพานแม่น้ำโขง แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี)


2021-10-19 17:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมไอยรินทร์พิมาน องค์การบริหารส่วนตำบลพังเคน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าฯ และประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอนาตาล, นายศิวะพันธ์ กลางประพันธ์ รองประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล พร้อมคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มย่อย ครั้ง 2) โครงการสำรวจและออกแบบและศึกษาความเหมาะสม ทางหลวง 4 ช่องจราจรทางหลวงแนวใหม่ จากทางหลวงหมายเลข 202 บรรจบสะพานข้ามสะพานแม่น้ำโขง แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลความก้าวหน้าการออกแบบรายละเอียดเส้นทาง และมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาโครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความสำคัญและได้รับผลกระทบโดยตรงได้ทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการพัฒนาโครงการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาโครงการดังกล่าว อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603