Depa จัดกิจกรรม Smart Economy Showcase เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประเดิมที่แรกจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-15 17:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการอาวุโส, นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ, นายศรัณย์ จุรีมาศ รองประธานกรรมการ, นายร่มไทร จันจำปา รองประธานกรรมการ, นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ, นางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ กรรมการปฏิคม, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ กรรมการประชาสัมพันธ์, นายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการนายทะเบียน, นายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล,นายบัณฑิต วิลามาศ กรรมการ, นายไพศิษฐ์ ชมสมุทร กรรมการ, นางสาวณิชาภา ไชยสงคราม กรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยสมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน กิจกรรม Smart Economy Showcase จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงได้พบปะ 30 ดิจิทัลสตาร์ทอัพใน 5 ประเภทเทคโนโลยี เพื่อรับคำปรึกษา และเลือกใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่เหมาะสม ยกระดับธุรกิจ รับชีวิตวิถีใหม่ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 500 ราย สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ กว่า 9 ล้านบาท กิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ (Smart Economy Showcase) ในพื้นที่ 3 จังหวัด ประกอบด้วย อุบลราชธานี พิษณุโลก และสงขลา เพื่อยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะต้นแบบด้านเศรษฐกิจ ประเดิมที่แรกจังหวัดอุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีส่วนร่วมในการเชิญชวนผู้ประกอบการและสมาชิกหอการค้าเข้าร่วมกิจกรรม และร่วมแสดงผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลในวันดังกล่าวนี้อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603