การประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


2021-10-15 17:55

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี อาคารทานตะวัน ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันจำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 การจัดโครงการการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ปีที่ 2 : การพัฒนาเมืองแบบมีส่วนร่วมในด้านการบริหารจัดการผังเมือง ในรูปแบบการจัดเสวนาในหัวข้อ ความเจริญของเมืองอุบลราชธานีกับผลกระทบการพัฒนาเมือง และในวันดังกล่าวนี้ ได้มีการประชุมการจัดทำโครงการของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 เพื่อเสนอต่อสถาบันพระปกเกล้า ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603