การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-11 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 45

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมให้ข้อคิดเห็นจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เป็นประโยชน์ประกอบการพิจารณามาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) พบการกระจายของโรคในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี การพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคติดต่อบางมาตรการอาจมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธุรกิจ อุตสาหกรรม ตลอดจนงบประมาณและอัตรากำลังควบคุมดูแล จำเป็นต้องอาศัยหลายภาคส่วนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603