การประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564


2021-10-11 16:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ สำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 โดยในการประชุมดังกล่าวนายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว ในที่ประชุมมีการพิจารณาการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลัง รายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินการคลังจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการ "บ้านปันสุข คบจ. อุบลฯ" รวมทั้งมีการสอบถามเครือข่ายชมรมธนาคารจังหวัดอุบลราชธานี กรณีการคาดการณ์การปิดสาขาธนาคารซึ่งมีผลต่อการปฏิเสธการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง เป็นต้น.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603