การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference


2021-10-07 17:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference ของกระทรวงมหาดไทย โดยนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงฯ รวมทั้งเชิญคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ พร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดและผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด เข้าร่วมประชุมชี้แจงดังกล่าวด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603