การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท


2021-10-07 08:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 27

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ นายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและใน ฐานะ ประธานสหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์ อุบลราชธานี จำกัด พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิก สหกรณ์ โคกระบือแพะแกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์ อุบลราชธานี จำกัด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น หลังทำนา สร้างรายได้เพิ่มอีกทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603