การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี


2021-10-02 14:37

จำนวนครั้งที่อ่าน : 12

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรีบูรพาโรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเขมชาติ เรียนวิริยกิจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาในวันดังกล่าวขึ้น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603