การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี


2021-10-01 14:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Video Conference หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายวิศาล พิริยะกิจไพบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และเลขาธิการกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) ในการพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นเมืองต้นแบบท่องเที่ยวชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเป็นผู้ได้ดำเนินการแผนวิจัยเรื่องดังกล่าว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603