ส่งมอบป้าย โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด


2021-10-01 11:13

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ส่งมอบป้าย โครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน โครงการโคเนื้อพรีเมี่ยมส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ พันธุ์ “นิลอุบล” ภายใต้โครงการ 1 ไร่ 1 ล้านบาท (ต่อปี) โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สหกรณ์โค กระบือ แพะ แกะและปศุสัตว์อุบลราชธานี จำกัด มอบให้กับ นายระมอน เขียวขำ ประธานสหกณ์ฯ คณะกรรมการสหกรณ์ และที่ปรึกษาสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจให้กับกลุ่มเกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น หลังทำนา สร้างรายได้เพิ่มอีกทางส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603