พิธีเปิดป้าย อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart City Network Center จังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-21 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดป้าย อาคารสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคอีสานตอนล่าง และศูนย์ ASEAN Smart City Network Center จังหวัดอุบลราชธานี โดย ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลและนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงาน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมชุมชนสังคมและท้องถิ่นเป็นศูนย์กลางในการสร้างองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในรูปแบบต่างๆ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและประชาชนทั่วไปให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว การค้าและบริการและความมั่นคงให้เกิดการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603