หอการค้า วมให้สัมภาษณ์อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหัวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อ "สิทธิในที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทยและคนต่างชาติในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว"


2021-09-21 12:45

จำนวนครั้งที่อ่าน : 87

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้สัมภาษณ์อาจารย์ขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้าหัวหน้าโครงการวิจัย ในหัวข้อ "สิทธิในที่ดินของนักลงทุนต่างประเทศในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทยและคนต่างชาติในแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจําปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบกระบวนการและขั้นตอนในการให้สิทธิในที่ดินแก่นักลงทุนต่างชาติ ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด ตลอดจนหาข้อเสนอแนะแนวเพื่อแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการทำงานวิจัยในประเด็นดังกล่าวต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603