โครงการเวทีสาธารณะ "ความเจริญของเมืองอุบลราชธานีกับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง"


2021-09-21 11:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายประสงค์ จันทร์จำปา รองประธานอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการเวทีสาธารณะ "ความเจริญของเมืองอุบลราชธานีกับผลกระทบจากการพัฒนาเมือง" เพื่อให้เกิดเวทีสาธารณะในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการกับภัยพิบัติอุทกภัยของชาวอุบลราชธานี ด้านการบริหารจัดการผังเมืองจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นภาคประชาชนนักวิชาการนักการศึกษา เยาวชนและสื่อมวลชน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603