พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครบการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) จังหวัดอุบลราชธานี


2021-09-11 17:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรีเจ้นท์ พาเลซ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครบการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีและเป็นสักขีพยานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินโครงการอาหารปลอดภัย 4 ร (โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนและภาคีเครือข่ายประชารัฐในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชิงพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดขยายผลการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากแก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นหลักด้วยกลไกประชารัฐสร้างเครือข่ายการผลิตอาหารปลอดภัย เช่น โยงเครือข่ายการตลาดสู่โรงพยาบาล โรงเรียน โรงแรม ร้านอาหาร โดยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสถานบริการ ทั้ง 4 ประเภท มีการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาหารเป็นหนึ่งปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการเป็นภารกิจสำคัญที่หน่วยงานจะต้องร่วมกันดำเนินการเพื่อให้รับบริการได้รับบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยปราศจากสารพิษ และสารปนเปื้อน.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603