การประชุมสรุปข้อมูลแผนงานโครงการตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละด้านแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


2021-09-11 15:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 33

วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายอุฬาร ปัญจะเรือง รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลแผนงานโครงการตามประเด็นการพัฒนาในแต่ละด้านแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี ฉบับปี พ.ศ.2566 ถึง 2570 เมื่อวันที่ 23-30 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603