การประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)


2021-08-31 11:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายอรรถสิทธิ์ สุตัญตั้งใจ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแนวทางถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบออนไลน์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเป้าบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ ประเด็นที่ 18 และเป็นข้อมูลประกอบการยกร่างแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ 2566 - 2570 ในการนี้ด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603