การประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี


2021-08-26 18:25

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพองาม ปรีดาสันติ์ จะรองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings ถ่ายทอดสัญญาณ จากห้องประชุมพิทยาลงกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อกำหนดแนวทางและขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางขับเคลื่อนระบบตลาดนำการผลิตและให้ความเห็นต่อแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่จะเสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603