วิทยากรโครงการเสวนา "เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021"


2021-08-26 15:10

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Zoom Meetings หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายกันตภณ หลาวทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมโครงการ และเป็นวิทยากรโครงการเสวนา "เสริมสร้างความรู้การดำเนินธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุน SME ปี 2021" เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม Small Enterprise ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าถึงแหล่งเงินทุนและได้รับการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการแหล่งเงินทุนในการดำเนินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meetings.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603