การประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570


2021-08-20 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะ ผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีฉบับปี พ.ศ 2566 - 2570 โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน การประชุมฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองร่างแผนพัฒนาจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามมติคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา และเสนอให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพิจารณาเห็นชอบ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603