การฝึกอบรมใน หัวข้อ "นิสัยอุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการและเส้นทางสู่ความสำเร็จ" ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี


2021-08-20 17:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 17

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นวิทยากรบรรยายการฝึกอบรมใน หัวข้อ "นิสัยอุตสาหกรรมที่นายจ้างต้องการและเส้นทางสู่ความสำเร็จ" ซึ่งทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการอบรมนิสัยอุตสาหกรรมและมัชฌิมนิเทศ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 42 จำนวน 115 คน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถมีทักษะฝีมือและทัศนคติในการเสริมสร้างนิสัยอุตสาหกรรมสามารถประกอบอาชีพ หรือเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนการให้ความรู้แนวปฏิบัติในขั้นตอนการปรับตัวเข้ากับสถานประกอบกิจการในขณะฝากฝึกในกิจการ.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603