ประชุมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "โครงการพัฒนาแบบฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่ผสมและอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ"


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ Zoom Meeting หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัย "โครงการพัฒนาแบบฟอร์มดิจิทัลสำหรับการจับคู่ผสมและอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลา 11 เดือนแล้ว จึงได้กำหนดกิจกรรมเวทีประชุมนำเสนอและสรุปผลการดำเนินงานของชุดโครงการวิจัยในวันดังกล่าวนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603