มอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่าน Online และตลาด Online เนื่องในกิจกรรม เทศกาล ”ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” และขออนุโมทนาบุญ กับผู้ร่วมบริจาค คณะกรรมการผู้จัดงาน สื่อมวลชนทุกท่านทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้สนับสนุนกิจกรรมการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ผ่าน Online และตลาด Online เนื่องในกิจกรรม เทศกาล ”ยลเทียนพรรษา มรดกล้ำค่า เมืองดอกบัว” และขออนุโมทนาบุญ กับผู้ร่วมบริจาค คณะกรรมการผู้จัดงาน สื่อมวลชนทุกท่านทุกฝ่าย และทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันค่ะ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 และสนับสนุนเครื่อง มืออุปกรณ์ป้องกันให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 ในจังหวัดอุบลราชธานี สรุปโครงการหอการค้ารวมใจสู้ภัยโควิด มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน 2 เครื่อง ให้กับ รพ.สนามอำเภอตระการพืชผล (1 เครื่อง สนับสนุนจากภาคเอกชน ธนาคารเกียรตินาคิน ) มอบ ห้อง Negative Pressure จำนวน 1ห้อง ให้กับ รพ.ตาลสุม รวมทั้งชุด PPE เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ แก่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลประจำอำเภอ ทั้ง 6 อำเภอ 1.โรงพยาบาลตาลสุม 2.โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 3 โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก 4.โรงพยาบาลทุ่งศรีอุดม 5.โรงพยาบาลนาตาล 6.โรงพยาบาลน้ำขุ่น


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603