การประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล


2021-08-06 10:12

จำนวนครั้งที่อ่าน : 22

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล เพื่อนำเสนอร่างผังน้ำที่ดำเนินการหลังจากผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นจากการประชุมผังเมืองผังน้ำ ครั้งที่ 2 และความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อนำมาพิจารณาประกอบการจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำมูล


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603