ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง เพื่อปรึกษาหารือกำหนดประเภทสินค้าที่จะนำเข้าและส่งออกและกำหนดเวลาเปิด-ปิดด่าน


2021-07-31 10:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 42

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอสิรินธร พร้อมด้วยนายวุฒิไกร อร่ามเรือง กรรมการหอการค้าและประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล และคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง เพื่อปรึกษาหารือกำหนดประเภทสินค้าที่จะนำเข้าและส่งออกและกำหนดเวลาเปิด-ปิดด่าน โดยร่วมหารือกันระหว่าง พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด่านศุลกากรเขมราฐ ร้านค้าจังหวัดจังหวัด ร่วมกับแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวง กองตรวจตราภาษีแขวง สภาอุตสาหกรรมและการค้าของฝ่ายแขวงสาละวัน จะประชุมปรึกษาหารือกำหนดประเภทสินค้าที่จะนำเข้าและส่งออกกำหนดเวลาเปิด-ปิดด่านให้เสร็จภายในสิงหาคม 2564 แล้วเสร็จจะได้รายงานต่อประธานร่วมทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไป


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603