ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.)


2021-07-29 19:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 29

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายประมอน เขียวขำ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานี (ก.ช.ภ.จ.อบ.) โดยนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ตามที่จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดเหตุสาธารณภัย (โรคระบาดสัตว์) โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอำเภอจึงได้ขอประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินและขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (โรคระบาดสัตว์) โรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD) มายังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเสนอให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือซึ่งถูกนำเสนอในที่ประชุมดังกล่าวในวันนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603