การประชุมคณะกรรมการ "กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์" ครั้งที่ 2/2564


2021-07-29 19:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 15

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ "กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์" ครั้งที่ 2/2564 โดย พลโท มนัส หนูวัฒนา ประธานกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆของกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ที่สำคัญคือการบริหารจัดการและแผนดำเนินงานกองทุน ปี พ.ศ. 2564 อีกด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603