การประชุมคณะกรรมการทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครั้งที่ 1/2564


2021-07-17 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 79

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อ รองเลขาธิการและประชาสัมพันธ์หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทบทวนอัตราค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ครั้งที่ 1/2564 ด้วย กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือขอให้จังหวัดพิจารณาทบทวนค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินหรือพิสูจน์สอบสวนหรือตรวจสอบเนื้อที่เกี่ยวกับหนังสือรับรองการทำประโยชน์ของแต่ละจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นนโยบายชั่วคราวในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยพิจารณาตามบริบทแห่งพื้นที่ของแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ของประชาชนผู้ขอรังวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ต้องขาดรายได้เกิดความยากลำบากในการประกอบอาชีพ โดยที่ประชุมได้มีมติให้ลดค่าใช้จ่ายในการรังวัดเกี่ยวกับโฉนดที่ดินเบื้องต้น (พิจารณาเฉพาะรังวัดโดยวิธีแผนที่ชั้น 1 กรณีเนื้อที่ไม่เกิน 5 ไร่) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เหมาจ่าย) 200 บาท (ค่าใช้จ่ายในการส่งหนังสือแจ้งเจ้าของที่ดินข้างเคียง) ที่ประชุม มีมติลดค่าใช้จ่ายจากเดิมเหลือ 100 บาทและค่าพาหนะ วันละ 1,600 บาท ที่ประชุมมีมติให้ลด 10% จาก 1,600 บาท คงเหลือ 1,440 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าธรรมเนียม,ค่าหลักเขต และค่าป่วยการฯ มีผลเริ่ม 1 สิงหาคม ถึง 30 ธันวาคม 2564.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603