สสว หารือโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว


2021-07-17 11:47

จำนวนครั้งที่อ่าน : 31

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ นางนวรัตน์ ผิวเรืองนนท์ ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรอุบลราชธานี ในโอกาสเยี่ยมเยือนสำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและเข้าพบเพื่อหารือโครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการขนาดย่อย ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ SME ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี โดยเป็นการอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากการร่วมโครงการในครั้งนี้ คือได้ความรู้ในระบบบัญชีและภาษีอากรตลอดจนเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียว และสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วนรวมถึงสามารถนำข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าว มาวิเคราะห์และวางแผนจัดการธุรกิจได้ สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-61494829


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603