การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี


2021-07-14 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 18

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายพงษ์พันธ์ จันทศรี เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกระดับจังหวัด จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายเมธา รุ่งฤทัยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ“ โดยมีเป้าหมายที่กำหนดเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสมพระเกียรติโดยได้ร่วมพัฒนาการหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดูแลรักษาทำความสะอาด รวมทั้งประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ ตลอดเส้นทางถนนเฉลิมพระเกียรติ ให้มีความสะอาดเรียบร้อยและสวยงามอยู่เสมอ โดยให้มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานภูมิทัศน์การสร้างความปลอดภัยรวมถึงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่องด้วย.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603