การประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ 2566-2570) ผ่านระบบออนไลน์


2021-07-14 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 13

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผ่านระบบ Application ZOOM หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นางเมตตา เมืองเจริญ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวจารุณีพิมพ์หล่อ รองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ 2566-2570) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภูมิภาคต่อการศึกษาของโครงการและร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ (เบื้องต้น) สำหรับแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ (พ.ศ 2566-2570) ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603