การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับแขวงสาละวัน สปป.ลาว เพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และด่านท้องถิ่นปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสาละวัน สปป.ลาว อนุญาตให้นำเข้า- ส่งออก


2021-07-14 18:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 55

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้บริหารระดับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) กับท่าน ปอ.โพไซ ไซยะสอน เจ้าแขวงสาละวัน สปป.ลาว พร้อมผู้บริหารของแขวงสาละวัน เพื่อเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวร บ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย และด่านท้องถิ่นปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป.ลาว โดยทั้ง 2 ฝ่าย ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย กับ แขวงสาละวัน สปป.ลาว อนุญาตให้นำเข้า- ส่งออก โดยมีมาตรการการควบคุม ป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวด เพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศจึงได้มีการจัดประชุมเพื่อทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกันขึ้นในวันนี้.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603