การประชุมการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


2021-07-12 14:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 14

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายฤทธิ์พันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี กับแขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม กรณีการเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรเพื่อการขนส่งสินค้าตำบลพะลาน อำเภอนาตาล เพื่อสอบถามความพร้อมของแขวงสาละวัน เพื่อให้ได้ข้อมูลความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสนอประเด็นข้อแลกเปลี่ยนความเห็นความพร้อมกับแขวงสาละวัน และเพื่อเชิญเจ้าแขวงสาละวัน เป็นประธานร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 อันจะถึงนี้ด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603