เข้าพบ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และหารือเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน


2021-07-03 09:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 21

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการ, นายไพบูลย์ คำศรี รองประธานกรรมการ,นายพงษ์พันธ์ จันทศรี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วยนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าพบนายสรรชัย ชอบพิมาย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และหารือเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้แผนงานวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีท้าย พ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พ.ศ. 2563 โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน โดยความรับผิดชอบหน่วยงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี และหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน (ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น) เพื่อช่วยเหลือประชาชน กำลังแรงงานทั่วไปทั้งในสถานประกอบกิจการและกำลังแรงงานนอกระบบ กำลังแรงงานใหม่ กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษที่ได้รับผลกระทบฯจะได้นำความรู้ไปสร้างอาชีพมีรายได้ในการดำรงชีพ สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอันจะนำไปสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติต่อไป ผลผลิตของโครงการคาดว่ากำลังแรงงานทุกกลุ่มทั้งผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างแรงงานนอกระบบแรงงานในสถานประกอบกิจการกำลังแรงงานใหม่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการตลาดและชุมชนสามารถนำความรู้ทักษะฝีมือดังกล่าวไปสร้างอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603