การประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564


2021-06-30 11:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 24

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางนภานารี โตแสง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวอนงค์ภัทร์ ผลประเสริฐ กรรมการรองเลขาธิการ และนายอุฬาร ปัญจะเรือง กรรมการรองเลขาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 โดยนายสุรศิษฐ์ อินทกรอุดม ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม กำหนดจัดงานเทศกาลเทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2564 (จำนวน 7 วัน) ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง และได้มีการนำกรณีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุบลราชธานี ได้นำแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน SHAหรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration มีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการประเทศไทย ในส่วนความรับผิดชอบ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมตลาดย้อนยุค จัดตลาดรูปแบบโบราณ การสื่อให้เห็นถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรมด้านอาหาร การแต่งกาย และการจำหน่ายสินค้า OTOP จัดบริเวณพื้นที่รอบศาลาจตุรมุข โดยในปีนี้ 2564 จะไม่มีการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา แต่เน้นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สื่อสารความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนและท้องถิ่นสู่สายตายคนทั่วโลกโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นหลัก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603