การประชุมการจัดทำข้อมูลและเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล เพื่อเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


2021-06-28 20:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 16

วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายนายรัฐธนินท์ เตชะไชยสิทธิ์ รองประธานกรรมการ, นายฤทธิพันธุ์ สัณฑมาศจิรวัส รองประธานกรรมการ และนายไพศิษฐ์ ชมสมุท กรรมการกลาง เข้าร่วมประชุมการจัดทำข้อมูลและเตรียมการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง ตำบลพะลาน อำเภอนาตาล เพื่อเฉพาะการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดน โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดย นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุม ตามที่ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางสาวรัชดา ธนาดิเรก) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว 3 แห่งคือ 1. ด่านถาวรบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี 2. ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย 3. ด่านไหโศก จังหวัดหนองคาย ที่ภาคเอกชนเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์ (กรอ.พาณิชย์) โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการโดยอาจเริ่มที่การเปิดเฉพาะเพื่อการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนเพราะมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่อการจัดเตรียมข้อมูลในการประชุมพบปะหารือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและแขวงสาละวันในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 จึงได้เรียนเชิญส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมกันในวันนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603